51. katehetski simpozij z naslovom Umetnost – zrcalo in gibalo naših duš

Četrtek, 11. februarja 2021

Zvočni posnetek

Simpozij smo sklenili s predavanjem p. dr. Andraža Arka, ki je z nami razmišljal o filmski umetnosti in katehezi. Z nami je delil nekaj možnosti, kako film vključiti v pastoralno delo. Poudaril je, kako pomembno je, da film ni le povod za to, da se dobimo in družimo, temveč je ogled filma v katehezo vedno vključen z namenom, da ga pozneje tudi ovrednotimo ali pa nam le bolje osvetli obravnavano problematiko. Filmi z globljo, življenjsko tematiko, ki nimajo neposredne verske vsebine, so lahko dobro izhodišče za pogovor o smislu, življenju, svobodi.

V drugem delu sta svoje izkušnje s filmsko umetnostjo v katehezi podelila še katehistinja Fani Pečar in p. Primož Jakop. Strinjala sta se, da je filmska umetnost tista, ki lahko nagovori brez neke neposredne priprave, in to ne le razum, temveč tudi srce, našo neposredno življenjsko izkušnjo.

Torek, 9. februarja 2021

Zvočni posnetek

Ppt-predstavitev

  • S. Magda Burger ND: Smernice Pravilnika za katehezo

Pravilnik za katehezo je v izvirniku izšel junija 2020. Izdala ga je Kongregacija za evangelizacijo v Rimu. Vzporedno s prevajanji v druge jezike potekajo razne predstavitve in študije dokumenta – katehetski simpozij Cerkve na Slovenskem je ena izmed njih.

Pravilnik ima tri dele, ki po naslovih niti ne dajo slutiti globine in širine dokumenta. Prvi del nosi naslov »Kateheza v evangelizacijskem poslanstvu Cerkve«: »Zadnji cilj evangelizacije je izpolnitev človeškega življenja. Bog je postal človek, da bi človek postal kot On, ki ga je hotel in ustvaril; človek, katerega podoba je Sin« (14). Že v prvem delu Pravilnika se pojavijo izrazi, ki so nekakšna rdeča nit vsega dokumenta: evangelizacija – kateheza; inkulturacija – kultura; kerigma; katehumenatski model in mistagogija. Evangelizacijo Pravilnik opredeli kot vso oznanjevalno dejavnost Cerkve navznoter in navzven. Kateheza pa je del evangelizacije in mora nujno vsebovati misijonarsko razsežnost, saj je poklicana, da oznani kerigmo vsem: tistim, ki so že ponotranjili krščanski način življenja; onim, ki so sicer že enkrat začeli hoditi po poti za Kristusom, pa so jo iz različnih razlogov opustili; in tistim, ki Kristusa sploh še ne poznajo ali pa imajo do njega različne predsodke. Kerigma je sporočilna, pripovedna, celostna, pričevanjska, odnosnostna in odrešenjska zaznamovanost Božjega sporočila: Jezus Kristus te ljubi in je daroval svoje življenje, da bi te odrešil. Zdaj vsak dan živi ob tebi, da bi te razveselil, krepil in osvobodil. Kerigmo Pravilnik imenuje tudi prvo oznanilo. Toda ne prvo po kvantiteti, temveč prvo po kvaliteti. Prvo, ker je temeljno in edino. Iz tega sledi vabilo, naj se kateheza zgleduje po katehumenatskem modelu (katehumenatsko navdahnjena kateheza). To ne pomeni, da naj krščeni in tisti, ki so že prejeli vse zakramente uvajanja, na novo prehodijo katehumenatsko pot, temveč pomeni, naj se v pokrstno katehezo vpletejo katehumenatski elementi: graditi odnos do Jezusa Kristusa, prejemanje zakramentov in njih razlaga ter življenje v občestvu, ki nujno udejanja duhovna in telesna dela usmiljenja. Na tem mestu se pojavi izraz mistagoška kateheza, ki ima za svoj izraz tako imenovani mistagoški krog: kar živim, verujem – kar verujem, obhajam – kar obhajam, udejanjam v življenju.

V drugem delu z naslovom »Katehetski proces« Pravilnik razloži Jezusovo oz. Božjo pedagogiko. Jezus je svoje učence izzival z vprašanji, jim razlagal več kot drugim, jih uvajal v molitev in jih v majhnih skupnostih pošilja oznanjat evangelij. Za vsebinsko podlago oznanjevanja Pravilnik postavlja v ospredje Katekizem Katoliške cerkve in njegov Kompendij. In za razliko od predhodnih dokumentov ne izpostavi več induktivne oz. deduktivne metode, temveč zatrjuje, da kateheza nima samo ene metode. Zato pa pluralnost metod zahteva in predpostavlja sposobnost razločevanja v duhu zvestobe Bogu (sporočilu) in zvestobe človeku (stopnji, kjer se nahaja). Kateheza je prazna, če ne izhaja ali če se ne dotika izkušnje. O izkušnji pa pripoveduje zgodba. Narativna govorica je torej tisti inštrument kateheze, ki uporablja avtobiografski jezik, ki poleg pripovedovalca vključuje tudi poslušalca. V katehezi se dejansko prepletajo tri zgodbe: Jezusova, Cerkvena in človekova. Eden najpomembnejših nosilcev kateheze je krščansko občestvo. Krščansko oznanilo je poosebljeno oznanilo, ni pa individualistično oznanilo. Poosebljeno zato, ker je namenjeno konkretnemu človeku, ni pa individualistično, ker človeka ne želi osamiti. Človeka potegne in privabi v občestvo, saj krščanstvo posreduje razodetje troedinega Boga, Boga odnosa.

Kateheza v krajevnih Cerkvah je naslov tretjega dela Pravilnika za katehezo. Ponovno je poudarjen pomen občestva kot subjekta in nosilca kateheze. Izpostavljena je razlika med katehezo, ki pospešuje pripadnost Kristusu, in med poučevanjem vere, ki posreduje znanje o identiteti krščanstva in krščanskega življenja. Nekaj popolnoma novega predstavlja 10. poglavje Pravilnika, ki nosi naslov »Kateheza v sodobnih kulturnih razmerah«, znotraj njega je znaten del namenjen razmišljanju o katehezi v digitalni kulturi. Dejstvo je, da niso poznani še vsi pozitivni in negativni vidiki digitalizacije. Je pa res, da digitalizacija ni le del obstoječih kultur, temveč se vedno bolj uveljavlja kot nova kultura, saj dejansko vpliva na spreminjanje jezika, spreminjanje miselnosti in premeša lestvico vrednot. Digitalizacija vpliva na antropološko preobrazbo. Govorimo o digitalnem domorodcu in digitalnem migrantu. Digitalni domorodec je človek generacije, ki se je rodila v moderni digitalni dobi. Digitalni pripomočki so mu dani v zibel. Digitalni migrant pa je vsak, ki se z digitalno kulturo srečuje posredno, ali zaradi svojega dela ali zaradi nujnosti uporabe digitalnih pripomočkov. Tako prihaja do »trka generacij« in ključnega vprašanja za katehezo: ne toliko, kako uporabljati digitalne pripomočke, kolikor je pomembno vprašanje: kako postati evangelizacijsko prisoten v digitalnem svetu. V nadaljevanju se Pravilnik dotakne še nekaterih sodobnih izzivov, kot so: znanost in tehnika, bioetika, teorija spola in okoljsko vprašanje. Zaključi pa čisto konkretno s predstavitvijo ustanov, ki se s katehezo najbolj ukvarjajo. To so: Apostolski sedež, škofovske sinode in škofovske konference, škofije in škofijski katehetski uradi. Vsi ti so v duhu subsidiarnosti odgovorni za vzgojo in izobraževanje katehetov, katehistov in katehistinj.

Marija, začetnica evangelizacije – prosi za nas.

Ponedeljek, 8. februarja 2021

Zvočni posnetek

  • Dr. Peter Svetina: Pisanje in razumevanje literature

Predavanje osvetli nastajanje literarnih besedil in njihovo kakovost, kadar v njej uravnoteženo nastopajo idejna, spoznavna in estetska funkcija. Spodbuja nas, da k besedilom stopamo, kot bi vsebino sprejemali v hiši s široko odprtimi okni. Kadar pustimo odprto le eno okno, se namreč kaj hitro zgodi, da sicer vse kontroliramo in odstranimo vsako mravljo, ki nam ni povšeči, pa hoče vstopiti, a hkrati prezremo, kako se je mimo zaprtega zadnjega okna sprehodil velikan ali je posijalo sonce, da bi osvetlilo naš svet s povsem druge strani. Čeprav več odprtih oken pomeni več razbiranja, kaj gradi in kaj ruši, je to edini način, ki bralcu omogoča ustvarjalno mišljenje, kar lahko preobraža tudi njegov konkretni vsakdan.

  • Mag. Nataša Konc Lorenzutti: Vloga človeške ustvarjalne besede v približevanju Božje

Nadaljevanje razmišljanja nas  je vodilo k iskanju sožitja besede z malo in Besede z veliko začetnico. Ni se treba obremenjevati z idejo pripovedi, dovolj je, da zgodbo svobodno pripovedujemo in govorila bo sama zase, preprosto ne moremo narediti narobe. Kadar se nas neka umetnina dotakne, se usede v nas, naše življenje in odzvanja naprej. Vzporednice z dinamiko svetopisemskih zgodb najdemo tudi v ljudskem pripovedništvu, v katerih liki pogosto nagovarjajo s svojo živostjo in neposrednostjo. Lep primer te navezave je praviljica o zlati ptici, ki jo zlahka navežemo na pogovor o desetih zapovedih.

__________________

Ponudbi katoliških založb za udeležence 51. katehetskega simpozija

  • Celjska Mohorjeva družba: 20 % popust s kodo SIMPOZIJ20.
  • Založba Emanuel: 25 % popust s kodo UMETNOST51.