Slovenska škofovska konferenca je statut Slovenskega katehetskega urada potrdila na 58. redni seji 14. februarja 2011 v Ljubljani.

Statut Slovenskega katehetskega urada (SKU)

I. Splošne določbe
1. člen
Slovenski katehetski urad (SKU) je delovno telo Slovenske škofovske konference (SŠK) za
področje kateheze. V okviru Slovenskega pastoralnega sveta (SPS) deluje na področju
oznanjevanja.

2. člen
Slovenski katehetski urad je pravna oseba cerkvenega in civilnega prava.

3. člen
Sedež SKU je na naslovu: Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana.

4. člen
Žig je okrogle oblike z zunanjim premerom 38 mm. Na sredini žiga je šest šesterokotnikov ter
napis SKU. Ob robu žiga so vsak v svojem krogu razvrščeni napisi: v zunanjem krogu
Slovenska škofovska konferenca ter Conferentia Episcoporum Reipublicae Sloveniae; v
notranjem krogu pa Slovenski katehetski urad ter Officium Catecheticum Sloveniae.

II. Naloge

5. člen
Glavne naloge SKU so:
1. skrbeti za usklajeno in poglobljeno katehezo v Cerkvi na Slovenskem po smernicah, ki
veljajo za vesoljno Cerkev predvsem v skladu s Splošnim pravilnikom za katehezo
(SPK);
2. delovati v skladu s smernicami in pobudami SŠK in SPS za urejeno katehezo, versko
vzgojo in izobraževanje na katehetskem področju;
3. preučevati, preverjati in povezovati katehetsko delo v Cerkvi na Slovenskem ter
predlagati SŠK, SPS in (nad)škofijskim katehetskim uradom splošne in konkretne
pobude za prenovo katehetskega oznanjevanja;
4. skrbeti za osnovno izobraževanje ter nenehno izpopolnjevanje katehetov in laiških
teologov, katehistinj, drugih katehetskih delavcev in strokovnjakov;
5. pripravljati ter izdajati katehetske načrte, učbenike, priročnike, strokovno literaturo,
katehetske revije in druge katehetske pripomočke;
6. sodelovati z (nad)škofijskimi katehetskimi uradi oziroma (nad)škofijskimi
katehetskimi odbori in drugimi cerkvenimi ustanovami pri načrtovanju kateheze in
verske vzgoje ter pomagati pri njihovem delovanju na strokovnem, kadrovskem,
tehničnem in finančnem področju;
7. sodelovati s podobnimi organizmi na domačem in mednarodnem področju;
8. skrbeti za povezovanje s Slovenci v zamejstvu in po svetu na katehetskem področju;
9. na javnih razpisih kandidirati za pridobitev sredstev za lastno dejavnost.

III. Članstvo in mandatna doba

6. člen
Članstvo SKU sestavljajo:
– škof, ki ga imenuje SŠK, je predsednik SKU;
– zastopnika ženske in moške redovne skupnosti (KORUS), ki sta člana po imenovanju;
– člani po službi:1
– predstavnik Slovenske oznanjevalne komisije (SOK),
– voditelji (nad)škofijskih katehetskih uradov oziroma (nad)škofijskih
katehetskih odborov,
– vodja pisarne SKU,
– zastopnik Katedre za oznanjevalno teologijo na Teološki fakulteti Univerze v
Ljubljani,
– zastopnik Katehetsko pastoralne šole (KPŠ),
– voditelj Skupnosti slovenskih katehistov in katehistinj (SSKK),
– predstavnik Komisije za šolstvo (KŠ), ki zastopa stališča SŠK o verskem pouku
v javnih šolah kot tudi o verski vzgoji v katoliških vrtcih, osnovnih in srednjih
šolah ter vzgojnih domovih,
– voditelji odborov za posamezna področja kateheze.
Mandatna doba članov SKU je pet let oziroma do prenehanja službe in imenovanja novih
članov.

7. člen
Člani SKU pred iztekom mandata lahko predlagajo nove člane. Nove člane na predlog
predstojnikov ustanov, ki jih člani zastopajo v SKU, oz. na predlog SKU imenuje SŠK.
IV. Delovanje

8. člen
Slovenski katehetski urad deluje kot tajništvo in v celotni sestavi.
Člani tajništva so:
1. predsednik SKU,
2. voditelji (nad)škofijskih katehetskih uradov,
3. vodja pisarne SKU.
Tajništvo se sestaja vsaj pred vsako plenarno sejo ali najmanj trikrat na leto.
1 V besedilu statuta se uporablja moška slovnična oblika, vendar velja za predstavnike obeh spolov.

9. člen
Naloge predsednika SKU so:
1. odgovarjati za delovanje SKU in stike s cerkvenimi in civilnimi ustanovami;
2. zastopati SKU v SŠK;
3. seznanja SKU s pobudami in sklepi SŠK, ki so pomembni za katehezo;
4. podpisovati pogodbe v vrednosti nad 5.000,00 €, ki jih je odobrila SŠK.

10. člen
Naloge tajništva SKU so:
1. v soglasju s SPS in SOK pripravljati pastoralno-katehetsko strategijo na medškofijski
ravni, pri čemer si lahko izbere zunanje sodelavce;
2. skrbeti za sprotno preverjanje dela SKU in izpolnjevanje sklepov ter povezovati delo
odborov in referentov;
3. koordinirati katehezo v Cerkvi na Slovenskem in pomagati pri izvajanju kateheze v
posameznih (nad)škofijah;
4. skrbeti za ustrezno gradivo, ki ga SKU potrebuje za načrtovanje, pri čemer se
posvetuje s pristojnim odborom, ki deluje v SKU in/ali z zunanjimi sodelavci
(strokovnjaki);
5. zaupati posamezne katehetske, pedagoške in raziskovalne naloge drugim sodelavcem
in ustanovam ter z njimi sklepati ustrezne pogodbe;
6. voditi tajništvo SKU – delo tajnika opravlja eden izmed tajnikov (nad)škofijskih
katehetskih uradov, ki se v tej vlogi vrstijo na dve leti po abecednem redu (nad)škofij:
Celje, Koper, Ljubljana, Maribor, Murska Sobota in Novo mesto.

11. člen
Naloge tajnika SKU so:
1. pripravljati in odgovarjati za dnevni red sej, posvetovanj, študijskih dni in drugih dejavnosti;
2. skrbeti za izvajanje sklepov SKU;
3. SKU zastopati v SOK;
4. podpisovati uradno dokumentacijo in pogodbe v vrednosti do 5.000,00 €, v skladu s 4. točko 9. člena tega statuta.

12. člen
Naloge vodje pisarne SKU so:
1. skrbeti za povezavo z vodji pisarn (nad)škofijskih katehetskih uradov ter koordinirati delo z njimi;
2. skrbeti za povezovanje in sodelovanje s SSKK;
3. zbirati informacije in spremljati katehetsko dogajanje doma in po svetu ter se
povezovati z mednarodnimi katehetskimi ustanovami;
4. skrbeti za urejeno finančno poslovanje SKU in o tem vsaj enkrat na leto poročati na
seji SKU ter poročila pošiljati nadzornemu odboru;
5. pripravljati osnutke in predloge za nove projekte na katehetskem področju;
6. sestavljati zapisnike in poročila ter jih podpisovati skupaj s tajnikom SKU;
7. pošiljati zapisnike in druga poročila škofom, članom SKU in tajništvu SPS;
8. odgovarjati za celotno pisarniško poslovanje;
9. skrbeti za urejen arhiv SKU.

13. člen
V celotni sestavi se SKU srečuje vsaj dvakrat letno. Člani SKU so se dolžni udeleževati sej.
Če je član upravičeno zadržan, na sejo pošlje pooblaščenega zastopnika, ki ima posvetovalen
glas, nima pa pravice glasovanja.

14. člen
V SKU delujejo referati za:
1. katehetsko načrtovanje in usposabljanje katehetov;
2. katehezo posameznih razvojnih življenjskih obdobij (otroci, mladi in odrasli);
3. kategorialno katehezo, ki vključuje osebe s posebnimi potrebami ter jezikovne in narodnostne manjšine;
4. učbenike, katehetske pripomočke, medije ter izdajanje publikacij, trženje in tehnične zadeve.
Voditelji referatov so redni člani SKU

15. člen
Sklepi SKU so veljavni, če je na seji navzoča polovica članov. Sklepi, razen tistih, ki že po
svoji naravi zahtevajo odobritev SŠK, so veljavni, ko zanje glasuje večina prisotnih članov.
Sklepi se redno sprejemajo z glasovanjem.

16. člen
Sklepi, ki zadevajo strateške odločitve, pastoralna merila, katehetske načrte, učbenike in
priročnike, postanejo obvezni, ko jih predpišejo pristojni uradi Apostolskega sedeža ali ko jih
za območje škofovske konference odobri SŠK ali krajevni (nad)škof za svojo (nad)škofijo.

17. člen
Slovenski katehetski urad izdaja katehetske učbenike, pripomočke in drugo katehetsko
literaturo s pooblastilom SŠK.

18. člen
Slovenski katehetski urad o svojih izdajah odloča sporazumno z založniki, ki jih na razpisu
izbere po merilu najugodnejših ponudnikov. Za vsako izdajo in ponatis je potrebna pisna
pogodba.

19. člen
Vsi dohodki in premoženje SKU so v službi oznanjevanja. Delovanje SKU se financira iz
sredstev, pridobljenih na javnih razpisih, iz darov, donacij in drugih dohodkov.
Sredstva se zbirajo na posebnem kontu transakcijskega računa SŠK (ki je odprt pri Raiffeisen
bank št. 24200-9004477240).
Za redno tekoče poslovanje SKU se štirikrat letno nakažejo sredstva v obliki akontacije,
katere višina se določi glede na poslovanje SKU v preteklem letu. Ta sredstva se nakazujejo
na transakcijski račun SKU.

20. člen
Zaposleni dobivajo plačo po civilnopravnih predpisih z računa SKU, ostali sodelavci, ki sicer
delajo brezplačno, so upravičeni do povračila materialnih stroškov.

21. člen
Slovenski katehetski urad SPS-u pošlje letni načrt delovanja za naslednje leto in pričakuje
njegovo potrditev do konca maja istega leta.

22. člen
Nadzorni odbor SKU imenuje SŠK. SKU tajništvu SPS predloži predlog letnega finančnega
načrta za prihodnje leto do konca septembra tekočega leta. Finančni načrt odobri SŠK. Porabo
finančnih sredstev enkrat na leto pregleda nadzorni odbor SŠK.

V. Končne določbe

23. člen
Morebitne spore, ki jih SKU ne more rešiti sam, rešuje SŠK.

24. člen
V primeru, da SKU preneha delovati, vse pristojnosti, materialne pravice in dolžnosti SKU preidejo na SŠK.

25. člen
Statut začne veljati, ko ga sprejme SKU, odobri tajništvo SPS in potrdi SŠK. Enako velja za
spremembe in dopolnitve statuta.

Slovenska škofovska konferenca je statut Slovenskega katehetskega urada potrdila na 58.
redni seji 14. februarja 2011 v Ljubljani.

1 V besedilu statuta se uporablja moška slovnična oblika, vendar velja za predstavnike obeh spolov