Skupnost slovenskih katehistinj in katehistov

MOLITVENA SPODBUDA SSKK

 

Skupnost slovenskih katehistinj in katehistov (SSKK) je po svoji naravi, sestavi in poslanstvu medškofijska ustanova, ki poslanstvo uresničuje v Cerkvi na Slovenskem in deluje na medškofijski in (nad)škofijski ravni.

Združuje osebe z različno stopnjo teološko-katehetske izobrazbe, ki katehizirajo v župnijah in niso duhovniki, redne in izredne člane.

Na medškofijski ravni deluje v okviru Slovenskega katehetskega urada (SKU). Sedež ima na naslovu: Poljanska cesta 2, 1000 Ljubljana. V posameznih (nad)škofijah deluje znotraj (nad)škofijskih katehetskih uradov (ŠKU) ali odborov.

Skupnost slovenskih katehistinj in katehistov povezuje redno zaposlene, honorarne in prostovoljne katehiste.

Načrtno skrbi za njihovo strokovno in duhovno usposabljanje.

Cilj usposabljanja je oblikovanje katehistov za kakovostno uresničevanje trojnega poslanstva Cerkve (oznanjevanje, bogoslužje in karitativna dejavnost) s posebnim poudarkom na katehezi.