1. triletje

Kateheza v prvem triletju uvaja temeljne življenjske drže, zdrave temelje človeškega in krščanskega življenja. Otroci se pripravljajo na prejem zakramenta sv. evharistije in sv. spovedi.

1. razred: Praznujemo in se veselimo

Osnovni cilj:

Skupaj odkrivati lepoto življenja in se je veseliti.

Delni cilji:

 • pomagati graditi spoštljiv odnos do sošolcev, sebe, družine, doma, Cerkve …,
 • spoznati življenje posameznih svetnikov in se seznaniti  z dejstvom, da se s smrtjo življenje ne konča,
 • omogočiti živeto praznovanje adventa in božiča,
 • odkriti Jezusa kot učitelja, ki prinaša pomembno sporočilo za življenje,
 • približati Jezusovo ljubezen, ki se razdaja,
 • odkrivati delovanje Boga v naravi in se znati čuditi lepotam in skrivnostim življenja,
 • odkriti in sprejeti Marijo kot mamo, ki skrbi za ljudi, in ji izkazovati češčenje.

  2. razred: Praznujemo z Jezusom

Osnovni cilj:

Vstopati v prijateljski odnos z Jezusom.

Delni cilji:

 • zavedati se svoje pripadnosti občestvu vernih,
 • srečati se z Jezusom pri molitvi, sveti maši in prek dobrih del,
 • odkrivati bistvo božičnih praznikov,
 • odkriti Jezusovo skrb za človeka,
 • odkriti Jezusovo nesebično ljubezen do ljudi,
 • odkrivati bistvo velikonočnih praznikov,
 • odkrivati Jezusovo navzočnost v vsakdanjem življenju.

3. razred: Kristjani praznujemo skupaj

Osnovni cilj:

Pripraviti se na prejem zakramenta sv. spovedi in sv. obhajila

Delni cilji:

 • pripraviti otroke na prejem prvega sv. obhajila in sv. spovedi,
 • prepoznavati osebni nagib pri posameznem dejanju,
 • sprejeti Boga za Očeta,
 • navajati na občestveno obhajanje zakramenta svete evharistije.

2. triletje

V tem obdobju kateheza poglablja vero. Katehiziranci se ob dogodkih iz zgodovine Božjega ljudstva srečujejo z velikimi Božjimi deli v preteklosti in jih skušajo preneseti v sedanji čas. Ob prvem celostnem srečevanju z zakramenti se soočijo z njihovim milostnim delovanjem. V zadnjem razredu drugega triletja so povabljeni k osebnemu odgovoru na Božje delovanje v njihovem življenju.

4. razred: Pot v srečno življenje

Osnovni cilj:

Spoznati osnovne pojme in dogodke iz zgodovine odrešenja – deset zapovedi.

Delni cilji:

 • posredovati versko izkustvo,
 • spoznati, da Bog sklepa s človekom posebno zavezo,
 • oblikovati in vzgajati svojo vest,
 • spoznati Božje zapovedi,
 •  truditi se živeti v skladu z zapovedmi,
 • videti medsebojno povezanost med Božjimi zapovedmi,
 • spoznati osnovne dogodke zgodovine odrešenja in Božjega ljudstva.

5. razred: Znamenja na poti k Bogu

Osnovni cilj:

Spoznati Božje delovanje po zakramentih in njihovo prepletenost z življenjem.

Delni cilji:

 • odkrivati pomenljiva človeška in Božja znamenja v življenju,
 • odkrivati pomenljiva človeška in Božja znamenja v Cerkvi,
 • dojemati osnovne duhovne resničnosti,
 • poglabljati osebno pripadnost Kristusu – prek bogoslužja, zakramentov in dejavne dobrodelnosti,
 • vključiti se v dejavno življenje Cerkve – v župniji.

6. razred: Skupaj v novi svet

Osnovni cilj:

Začutiti pripadnost občestvu – Cerkvi in iskati svoje mesto v njej.

Delni cilji:

 • odkriti življenjski načrt,
 • vzgajati se za odgovorno odločanje,
 • učiti se prisluhniti Božjemu glasu,
 • dejavno živeti v Cerkvi in se v njej vzgajati,
 • postajati vedno bolj ozaveščeni člani človeške družbe,
 • dejavno oblikovati svoj odnos do družbe in okolja.

3. triletje

V tretjem triletju katehiziranci dozorevajo za prejem zakramenta sv. birme. Spoznavajo osebno raven vere, samega sebe in ozaveščajo spremembe, ki se dogajajo na njegovem telesnem, duševnem in duhovnem nivoju. Ob koncu triletja so soočeni s prvimi osebnimi odločitvami glede vere in nadaljnjega izobraževanja. Izražajo oseben odnos do Boga in Cerkve.

7. razred: Kdo je ta?

Osnovni cilj:

Omogočiti osebno srečanje s Kristusom in začeti prehajati iz otroške v osebno vero.

Delni cilji:

 • ponotranjiti vero in krščansko življenje,
 • osebno se srečati s Kristusom,
 • oblikovati lastno identiteto,
 • spoznati izvirnost krščanskega verovanja v Boga, ki nam ga je razodel Jezus Kristus,
 • posnemati dejavnost Kristusovih učencev, ki v moči Svetega Duha služijo drugim,
 • z novimi očmi pogledati zgodovino odrešenja in vanjo vplesti lastno osebno zgodbo.

8. razred: V življenje

Osnovni cilj:

Oblikovati osebne drže, spoznati in uporabljati osnove komunikacije med ljudmi in iskati poti do osebnega Boga.

Delni cilji:

 • vabiti k pogumnemu soočenju s prihodnostjo in življenjskimi odločitvami,
 • izkusiti oporo skupine in skupnosti,
 • izoblikovati osnove komunikacije,
 • učiti se »imeti rad« sebe, Boga in bližnjega in si dovoliti napake,
 • obuditi zavest trajnosti ljubezni,
 • pripraviti se na zavesten prejem zakramenta sv. birme.

9. razred: Gradimo prihodnost

Osnovni cilj:

Videti življenjske zglede osebne vere, oblikovati osebni odnos do Boga ter pustiti se nagovoriti in oblikovati stališče do skupine in skupnosti.

Delni cilji:

 • izpostaviti se izzivom odraščanja in nanje odgovoriti,
 • oblikovati samostojno in odgovorno osebnost,
 • slišati osnovna življenjska vprašanja in njihovo aktualnost za naš čas
 • oblikovati osnovno stališče do vprašanj, povezanih z zgodovino odrešenja in Cerkve,
 • zavzeti osebno stališče do Cerkve,
 • živeti odgovorno in polno krščanstvo.